【台語世界/錄音】無仝款ê元宵節活動 | 民報 Taiwan People News

民報 2019/03/06

頂幾日元宵節,雄雄接著阮查某囝ê電話,講伊tī馬來西亞,tng咧參加in ê元宵節活動,是一種叫做「拋柑仔」ê文化活動。阮查某囝”佩璇”tī馬來西亞ê『吉隆坡』作穡,頭尾有2年ah。三不五時會參與在地ê文化活動,通來融入in ê生活。佩璇若有拄著較特殊、較趣味ê代誌,攏會kah我分享。這擺看著chiah-nī新奇ê元宵活動,隨就敲電話轉來報我知。Koh問我講較早咱台灣,tī元宵節ê時,敢有啥物趣味ê民俗活動?

In(他們)馬來西亞hia,tī元宵節ê時,會舉辦一種親像「拋繡球」,hit種叫做「拋柑仔」ê文化活動。「拋柑仔」ê活動,是一陣年輕未結婚ê查某囡仔,提一粒柑仔,tī頂面寫名,對湖ê一pêng kā 擲--落去,另外一pêng有一陣未結婚ê少年查埔,就攑網仔來hô͘柑仔;這種活動是欲製造未婚男女熟似ê機會,也是早前創造好姻緣ê一種方式。真有人情味ê款式,koh有情人節ê內涵。真正值得來保留,kā當做一種文化活動來推展,應該算真有特色。聽講到chit-má,koh會kā電話號碼、FB ê數號、Line ê ID、QR code,chia-ê現代ê溝通工具,攏寫寫tī柑仔面頂。真正是一種進化版ê文化活動,tòe社會ê時勢咧行,koh加一點仔娛樂ê氣氛,khêng-si̍t真予人會o-ló--chit。

講到chia,予我想起咱台灣,tī元宵節ê時,嘛有真豐沛ê民俗活動。只是攏無咧推廣,真濟人毋知影niā-niā。像講元宵節暗暝ê「跳菜股,娶好某。偷挽蔥,嫁好翁。」,嘛是一種真有意義ê民俗活動。會當予少年一輩,了解早前老iân--ê,in男女之間熟似ê過程。咱kā想看覓,一陣無娶某ê少年家,去到菜園咧跳菜股;koh有一陣猶未嫁翁ê查某嬰仔,去菜園咧挽蔥。Tī十五暝kng-iàⁿ-iàⁿ ê月娘下跤,規大陣未婚男女,攏tī菜園仔內,tī遮爾有lo͘- bán -tih-khoh ê氣氛下面,會擊出啥物火星,真正予人誠期待。

Koh有,聽講斯當時,較大方ê查埔查某,若是看會chiūⁿ目,就會當相招去賞花燈、臆燈謎,順紲約會kâⁿ散步。若是較閉思--ê,就轉去叫阿母揣媒人婆仔去講chhin-chiâⁿ,按呢成就真濟好姻緣。這敢毋是真好ê文化活動。這種元宵活動,會當予chit-má ê少年人知影,早前咱頂iân--ê,in男女之間熟似ê上好機會,就是tī元宵暝,雖然元宵節無「情人節」之名,煞有「情人節」之實。Siáng講台灣人無lo͘-bán-tih-khoh?Siáng講台灣人無「情人節」?為啥物無欲kā這種傳統活動好好仔保留koh推sak--落去?

台灣字(白話字)版

Bô Kâng-khoán ê Goân-siau-cheh Oa̍h-tāng

Bûn, lo̍k-im/Kang, Têng Chhiū(Tâi-tiong-chhī Kok-an Kok-sió Tâi-gí kàu-su)

Téng kúi-ji̍t Goân-siau-cheh, hiông-hiông chiap-tio̍h goán cha-bó͘-kiáⁿ ê tiān-ōe, kóng i tī Má-lâi-se-a, tng-leh chham-ka in ê Goân-siau-cheh oa̍h-tāng. Sī chi̍t-chióng kiò-chò “phau-kam-á” ê bûn-hòa oa̍h-tāng. Goán cha-bó͘-kiáⁿ “Pōe-soân” tī Má-lâi-se-a ê Kuala Lumpur choh-sit, thâu-bóe ū 2 nî--ah. Sam-put-gō͘-sî ē chham-ú chāi-tē ê bûn-hòa oa̍h-tāng, thang lâi iông-ji̍p in ê seng-oa̍h. Pōe-soân nā ū tú-tio̍h khah te̍k-sû, khah chhù-bī ê tāi-chì, lóng ē kah góa hun-hióng. Chit-pái khòaⁿ-tio̍h chiah-nī sin-kî ê goân-siau oa̍h-tāng, sûi tio̍h khà tiān-ōe tńg-lâi pò góa chai. Koh mn̄g góa kóng khah-chá lán Tâi-oân, tī Goân-siau-cheh ê sî, kám ū siáⁿ-mih chhù-bī ê bîn-sio̍k oa̍h-tāng?

In Má-lâi-se-a hia, tī Goân-siau-cheh ê sî, ē kí-pān chi̍t chióng chhin-chhiūⁿ “phau-siù-kiû” hit chióng kiò-chò “phau-kam-á” ê bûn-hòa oa̍h-tāng. “Phau-kam-á” ê oa̍h-tāng, sī chi̍t tīn nî-khin bōe kiat-hun ê cha-bó͘-gín-á, the̍h chi̍t lia̍p kam-á, tī téng-bīn siá miâ, tùi ô͘ ê chi̍t pêng kā tàn--lo̍h-khì. Lēng-gōa chi̍t pêng ū chi̍t tīn bōe kiat-hun ê siàu-liân cha-po͘, tō gia̍h bāng-á lâi hô͘ kam-á. Chit chióng oa̍h-tāng sī beh chè-chō bī-hun lâm-lú se̍k-sāi ê ki-hōe, iā-sī chá-chêng chhòng-chō hó in-iân ê chi̍t chióng hong-sek. Chin ū jîn-chêng-bī ê khoán-sek, koh ū “chêng-jîn-cheh” ê lāi-hâm. Chin-chiàⁿ ta̍t-tit lâi pó-liû, kā tòng-chò chi̍t chióng bûn-hòa oa̍h-tāng lâi chhui-tián, eng-kai sǹg chin ū te̍k-sek. Thiaⁿ-kóng kàu chit-má, koh ē kā tiān-ōe hō-bé, FB ê siàu-hō, Line ê ID, QR code, chiah-ê hiān-tāi ê ko͘-thong kang-kū, lóng siá-siá tī kam-á bīn-téng. Chin-chiàⁿ sī chi̍t-chióng chìn-hòa pán ê bûn-hòa-oa̍h-tāng. tòe siā-hōe ê sî-sè leh kiâⁿ, koh ke chi̍t-tiám-á gô͘-lo̍k ê khì-hun, khêng-si̍t chin hō͘ lâng ē o-ló--chit.

Kóng kàu chia, hō͘ góa siūⁿ-khí lán Tâi-oân, tī Goân-siau-cheh ê sî, mā ū chin phong-phài ê bîn-sio̍k oa̍h-tāng. Chí-sī lóng bô leh chhui-kóng, chin chē lâng m̄-chai niā-niā. Chhiūⁿ-kóng Goân-siau-cheh àm-mê ê “Thiàu chhài-kó͘, chhōa hó bó͘. Thau bán chhang, kè hó ang.”, mā sī chi̍t chióng chin ū ì-gī ê bîn-sio̍k oa̍h-tāng. Ē-tàng hō͘ siàu-liân chi̍t-pòe, liáu-kái chá-chêng lāu-iân--ê, in lâm-lú chi-kan se̍k-sāi ê kòe-têng. Lán kā siūⁿ khòaⁿ-māi, chi̍t tīn bô chhōa-bó͘ ê siàu-liân-ke, khì kàu chhài-hn̂g leh thiàu chhài-kó͘, koh ū chi̍t-tīn iáu-bē kè-ang ê cha-bó͘ iⁿ-á, khì chhài-hn̂g leh bán chhang. Tī cha̍p-gō͘-mê kng-iàⁿ-iàⁿ ê goe̍h-niû ē-kha, kui-tīn bī-hun lâm-lú, lóng tī chhài-hn̂g lāi, tī chiah-nī ū lo͘-bán-tih-khoh ê khì-hun ē-bīn, ē kek-chhut siáⁿ-mih hóe-chhiⁿ, chin-chiàⁿ hō͘ lâng chiâⁿ kî-thāi.

Koh ū, thiaⁿ-kóng su-tong-sî, khah tāi-hong ê cha-po͘ cha-bó͘, nā-sī khòaⁿ ē chiūⁿ-ba̍k, tō ē-tàng sio-chio khì siúⁿ-hoe-teng, ioh-teng-bê, sūn-sòa iok-hōe kâⁿ sàn-pō͘. Nā-sī khah pì-sù--ê, tō tńg-khì kiò a-bú chhōe mûi-lâng-pô-á khì kóng chhin-chiâⁿ, án-ne sêng-chiū chin chē hó in-iân. Che kám m̄-sī chin hó ê bûn-hòa oa̍h-tāng. Chit chióng goân-siau oa̍h-tāng, ē-tàng hō͘ chit-má ê siàu-liân-lâng chai-iáⁿ, chá-chêng lán téng-iân--ê, in lâm-lú chi-kan se̍k-sāi ê siōng hó ki-hōe, tō-sī tī goân-siau-mê. Sui-jiân Goân-siau-cheh bô “chêng-jîn-cheh” chi miâ, soah ū “chêng-jîn-cheh” chi si̍t. Siáng kóng Tâi-oân-lâng bô lo͘-bán-tih-khoh? Siáng kóng Tâi-oân-lâng bô “chêng-jîn-cheh”? Ūi-siáⁿ-mi̍h bô beh kā chit chióng thoân-thóng oa̍h-tāng hó-hó-á pó-liû koh chhui-sak--lo̍h-khì.

讀hōo你聽:


專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。
民報

民報

評論
你可能也喜歡
熱門文章