【台語世界/錄音】你所無了解ê本土語言人權 | 民報 Taiwan People News

民報 2017/09/07

是按怎欲揀這篇:
各種本土語言,是台灣濟濟人ê母語,in ê語言人權需要受著重視,tse mā是轉型正義bē-tàng欠缺ê一塊。若準tsit-tsūn你hông限制ài講全原住民族語、客語、台語ē感覺真困難、足礙虐,tio̍h thang了解早前lán ê序大hông強迫講全華語,是啥mih款ê心情。

愈來愈濟人leh討論人權kap轉型正義,總--是,tse m̄是一工兩工tō有法度kā長期殖民教育ê毒素洗清;尤其牽涉政治利益ê時,koh-khah有伊轉型ê困難。Hô-hóng,目前台灣對族群ê認同mā lóng限定tī運動比賽ê時,逐家tsiah會想起tsē-tsē運動員是原住民,nā原住民欲爭取土地正義、語言平等ê時,tō lóng tènn做無khuàinn。拆白(thiah-pe̍h)講,咱lóng是選擇性ê正義。

「語言人權」是人權其中一項,mā是tiānn-tiānn hōo人pàng-sak--ê。語言人權tī《世界人權宣言》內底包括:教育權、使用權、傳播權kap號名權。Tse少人討論,tī中華民國ê體制內底,目前無一件做kah到,經過三pái ê政權交替,目前咱iû-guân看無正規本土語言教育ê規劃,tian-tò是有人leh tsènn中國「文言文」ê部份bē-tàng減少,hit種kan-tann死背應付考試ê思維,iû-guân koh欲tînn-tuè咱ê後一代。

Siánn-mih款ê教育tō會培養siánn-mih款ê國民,咱kám有以「台灣」做主體ê教育體制?Tsē-tsē問題lóng愛uá靠《國家語言發展法》確定了tsiah有法度做?咱知知he可能koh是一个假議題,因為以現此時總統kap國會政黨比例來看,無應該進展hiah慢tsiah tio̍h。唯一ē-sái解說--ê,tō是民進黨政府無心--lah,無,tō是台灣早tō sì-kè充滿中國白蟻leh tshńg-tsia̍h咱ê té-tì。

咱來看阻礙khah少ê號名權,mā是少人致意--ê。阿扁在位ê時,有五个原住民族正名,koh kā介壽路正名做『凱達格蘭大道』…等等。前幾日行政院通過修正草案增加「平埔原住民」,tse敢是正名? Tse好thang hōo咱思考tse內底ê精差。

傳播權--leh?咱今年拚勢欲爭取「台語電視台」,為欲得著國會多數委員認同,不管政黨lóng ǹg-bāng in會使tâng-tsê來救台語,實現語言ê平等。總--是,tsē-tsē人koh再陷落「台語ia̍h是閩南語」tsit款議題,tse tō牽涉tú-tsiah講ê號名權問題。直直se̍h-lin-long,無法度hua̍h出去一步,因為咱欠缺「語言人權」ê概念。

Tī欠缺學校教育之下,竟然hām媒體ê傳播權利lóng無,kā所有本土語言ê教育lóng sak hōo家庭教育?Tī大眾媒體內底,本土語言ê使用hām華語、英語、日語、韓語,甚至是廣東話比--起-來,根本是天差地,koh tiānn-tiānn hông當做「次等語言」來對待,bē-su講台語tō是粗俗。近來,客家電視台kap原住民電視台內底使用本土語言ê狀況,mā thang等待咱讀者去比較。

無論教育權、使用權、傳播權kap號名權,lóng是咱成做一个國家ê源頭;內底,教育權kap傳播權主要是hōo咱tsē-tsē人脫離青盲牛、臭耳鴨ê身份,恢復對土地ê連結。拆白講,無教育權、傳播權,本土語言使用人口無可能增加,tsia-ê語言註定死亡;Nā án-ne,以「台灣」名義tsiânn-tsò ê國家想像,有影是空喙哺舌,huah thiòng--ê。

無教育權ê推sak,年歲tī國中以下ê少年人,會愈來愈bē曉講ka-tī ê「母語」;欠缺少年人講,本土語言m̄-nā加倍流失,koh是死亡ê歹吉兆。現tsūn咱nā無ùi傳播權tsit方面有進展,咱mā免ǹg-bāng政府會kā教育權還--咱。終其尾,咱ê本土語言、咱ê語言人權kan-na是政治láu-á選舉時ê喙瀾。

讀予你聽:

(作者是台文筆會會員;本文由台文筆會提供。)

註:本文使用教育部推薦漢字kap台羅,一寡字詞ê語音kap語意thang上教育部台灣閩南語常用詞辭典查詢。

延伸閱讀:
【台語世界/錄音】Tio̍h緊通過《國家語言發展法》
〈世界語言權宣言〉摘錄(華文版kap台文版對照;成功大學台灣語文測驗中心整理)

若欲投稿,請寄:binpotgb@gmail.com,文章字數 600-800;文章若採用,有淡薄仔稿費。

請上【台語世界】閱讀閣較濟相關文章。


專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。
民報

民報

評論
你可能也喜歡
熱門文章